Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH
početna
6 Međunarodni simpozij
program simpozija
sadržaj priručnika
Sekcije Jafis-a
porezni savjetnici
interni revizori
menadžeri javnih nabavki

 

Osnivačka skupština Sekcije poreznih savjetnika Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na konstitirajućoj sjednici održanoj u Neumu dana 27. 05. 2005. godine, d o n o s i

 

PRAVILA

SEKCIJE POREZNIH SAVJETNIKA “JAFIS”

 

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilima Sekcije poreznih savjetnika Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS (u daljem tekstu: Pravila) uređuju se:

0 naziv i sjedište Sekcije,

1 područje na kojem Sekcija djeluje,

2 predstavljanje Sekcije,

3 ciljevi i zadaci Sekcije,

4 djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci Sekcije,

5 ostvarivanje javnosti rada Sekcije,

6 članstvo i članarina u Sekciji,

7 prava i obaveze članova Sekcije,

8 tijela Sekcije, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uslovi i način izbora, trajanje mandata te odgovornost članova,

9 finansiranje Sekcije,

10 prestanak Sekcije,

11 završne odredbe.

 

Član 2.

Sekcija je oblik dobrovoljnog, nevladinog, nepolitičkog i neprofitnog udruživanja i saradnje stručnjaka koji se bave poreznim savjetovanjem i koji se podvrgavaju odredbama ovih Pravila radi promoviranja i zaštite zajedničkih strukovnih interesa i ciljeva.
Sekcija nema pravnu samostalnost, a osniva se i djeluje u okviru Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS (u daljem tekstu: JAFIS). 

 

II – NAZIV I SJEDIŠTE SEKCIJE 

  Član 3.

Puni naziv Sekcije glasi: Udruženje/Udruga JAFIS, Sekcija poreznih savjetnika.
Skraćeni naziv Sekcije je: Sekcija poreznih savjetnika JAFIS.
Sjedište Sekcije je u Sarajevu, ul. Envera Šehovića br. 14.

 
Član 4.

Sekcija ima pečat. Pečat Sekcije je okruglog oblika sa natpisom: Sekcija poreznih savjetnika JAFIS Sarajevo. 

 
III – PODRUČJE DJELOVANJA SEKCIJE

  Član 5.

Sekcija djeluje na području Bosne i Hercegovine. Sekcija će se povezivati i sarađivati sa sličnim sekcijama, udruženjima, organizacijama i inicijativama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, rukovodeći se ciljevima Sekcije i načelima utvrđenim ovim Pravilima. 


IV – PREDSTAVLJANJE SEKCIJE

Član 6.

Sekciju predstavlja predsjednik Sekcije. Predsjednik Sekcije je dužan postupati prema odlukama i zaključcima ostalih tijela Sekcije, kao i u skladu sa relevantnim odlukama JAFIS-a. 


V – CILJEVI I ZADACI SEKCIJE

  Član 7.

 Ciljevi i zadaci Sekcije su:

12 povezivanje i saradnja stručnjaka koji rade na području poreznog savjetovanja i drugim povezanim područjima,
13 izrada i promoviranje Kodeksa etičkih načela poreznih savjetnika,
14 aktivno učešće u pripremi i primjeni zakonske regulative iz ove oblasti,
15 povezivanje sa drugim sličnim udruženjima iz okruženja i šire,
16 povezivanje i saradnja sa naučnim ustanovama i institucijama koje se bave fiskalnim pitanjima,
17 saradnja sa entitetskim i državnim organima i tijelima nadležnim za poreznu politiku i regulativu,
18 aktivna komunikacija sa svim nadležnim organima i institucijama u cilju efikasnijeg provođenja poreznih reformi u Bosni i Hercegovini,
19 organiziranje edukacije i ispita za sticanje zvanja i certifikata poreznih savjetnika u skladu sa zakonskom regulativom,
20 praćenje članaka i studija vezanih za profesiju poreznih savjetnika,
21 drugi oblici razvoja i promoviranja značaja, položaja i ugleda struke.
 

  VI – DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I ZADACI

  Član 8.

 Ciljeve i zadatke iz člana 7. ovih Pravila Sekcija ostvaruje:

22 organiziranjem stručnog usavršavanja za svoje članove (predavanja, seminari, savjetovanja, radionice i slično),

23 organiziranjem razmjene iskustava u praktičnoj primjeni pojedinih stručnih pitanja,

24 kontaktima i saradnjom sa nadležnim organima, tijelima, organizacijama i inicijativama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, po svim pitanjima unapređenja, razvoja i zaštite struke interne revizije;

25 organiziranjem i provođenjem drugih društvenih aktivnosti koje doprinose razvoju, unapređenju i zaštiti struke poreznog savjetovanja.

 

  VII – OSTVARIVANJE JAVNOSTI  RADA SEKCIJE

  Član 9.

Djelovanje Sekcije je javno.  Sekcija svoje članove o svom radu obavještava na sjednicama tijela Sekcije i na druge pogodne načine.

  Član 10.

Sjednice tijela Sekcije otvorene su za javnost. Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Sekcije:

26  kad se raspravlja o pitanjima koja su poslovna tajna,

27 kad se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Sekcije.

 

  VIII – ČLANSTVO I ČLANARINA U SEKCIJI

Član 11.

Članom Sekcije može postati svaki poslovno sposoban državljanin Bosne i Hercegovine koji je stručnjak iz ove oblasti ili se bavi poslovima koji su u vezi s poreznim savjetovanjem, koji podržava ciljeve Sekcije i prihvata odredbe ovih Pravila..  Članstvo u sekciji se stiče potpisivanjem pristupnice Sekciji.  Članstvo u Sekciji podrazumijeva prethodno članstvo u JAFIS-u.  Članom Sekcije može postati i pravna osoba čije je sjedište u Bosni i Hercegovini, čijeg predstavnika u Sekciji imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.


Član 12.

Sekcija vodi evidenciju svojih članova.  Sekcija izdaje članske iskaznice svojim članovima.


Član 13.

Članovi Sekcije plaćaju Sekciji godišnju članarinu.  Visinu i način plaćanja članarine određuje Izvršni odbor Sekcije.

   
IX – PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

  Član 14.

 Članovi Sekcije imaju pravo i obavezu:

28 da sudjeluju u radu Sekcije,

29 da se pridržavaju ovih Pravila i drugih općih i posebnih akata Sekcije,

30 da se u svim svojim profesionalnim aktivnostima pridržavaju profesionalnih standarda i etičkih načela i poreznog savjetovanja,

31 da biraju i budu izabrani u tijela Sekcije,

32 da čuvaju ugled Sekcije,
33  da plaćaju članarinu.

  Član 15.

Članstvo u Sekciji prestaje:

34 odlukom Izvršnog odbora zbog nepridržavanja odredbi ovih Pravila i drugih akata Sekcije, kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Sekcije;

35 smrću člana ili prestankom postojanja pravne osobe;

36 neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena.

 

X – TIJELA SEKCIJE

Član 16.

Tijela Sekcije su:

1. Skupština

2. Predsjednik Sekcije

3. Izvršni odbor

 

1. Skupština

 

Član 17.

Skupština je najviše tijelo Sekcije.
Skupštinu čine svi članovi Sekcije.

 

Član 18.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove, kao i druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor. O tim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

 

Član 19.

Skupština zasjeda redovno i vanredno.
Redovno zasjedanje Skupštine je svake dvije godine.
Skupštinu saziva Upravni odbor najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.
Odluka o sazivu Skupštine sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

 

Član 20.

Vanredno zasjedanje saziva Izvršni odbor, na zahtjev najmanje jedne trećine članova Sekcije.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, sazvat će je predlagači.
Na vanrednom zasjedanju se raspravlja, zauzimaju stavovi i donose zaključci, smjernice i odluke isključivo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

Član 21.

Na Skupštinu se pozivaju i predsjednik i članovi Upravnog odbora JAFIS-a.
Na Skupštinu se mogu pozvati i druge osobe, bez prava glasa.

 

Član 22.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je prisutna natpolovična večina svih članova.
Ako Skupštini nije prisutna natpolovična većina, Skupština se odgađa za 30 minuta Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna jedna četvrtina svih članova.

 

Član 23.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Način glasanja se utvrđuje na početku rada Skupštine.

Član 24.

Skupština na redovnom zasjedanju:

0 utvrđuje smjernice rada Sekcije,

1 usvaja Pravila Sekcije,

2 usavaja Kodeks etičkih načela,

3 bira predsjednika Sekcije,

4 bira i razrješava članove Izvršnog odbora,

5 raspravlja o izvještaju i ocjenjuje rad predsjednika i Izvršnog odbora,

6 rješava o žalbama članova na odluke Izvršnog odbora,

7 odlučuje o drugim pitanjima od naročitog značaja za ciljeve, zadatke, potrebe i interese Sekcije i njenih članova.


2. Predsjednik Sekcije

  Član 25.

Predsjednik predstavlja Sekciju u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Predsjednik Sekcije ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.
 

  Član 26.

Mandat predsjednika Sekcije traje četiri godine i može se ponavljati.

 

  Član 27.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Sekcije i Skupštini JAFIS-a. Predsjednik izvještava Skupštinu Sekcije i Skupštinu JAFIS-a o radu Sekcije.

 

  3. Izvršni odbor

Član 28.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine i najviši organ upravljanja Sekcijom između dvije sjednice Skupštine.  Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.  

 
Član 29.

Izvršni odbor čine predsjednik i četiri člana.
Mandat članova Izvršnog odbora Sekcije traje četiri godine i može se ponavljati.

  Član 30.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik.  Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

 

  Član 31.

 Izvršni odbor:

8 donosi program rada i finansijski plan Sekcije kao dio programa rada i finansijskog plana JAFIS-a, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora JAFIS-a,
9 priprema i saziva Skupštinu,
10 predlaže Pravila i druge akte Sekcije, kao i njihove izmjene i dopune,
11 odlučuje o načinu provođenja programa rada i finansijskog plana,
12 vrši nadzor nad provođenjem programa rada i finansijskog plana Sekcije,
13 utvrđuje interni obračun Sekcije i raspravlja o rezultatima,
14 osniva komisije i odbore za pojedine oblike aktivnosti,
15  odlučuje o drugim pitanjima vezanim za rada Sekcije.

 

XI – FINANSIRANJE SEKCIJE

Član 32.

Sekcija se finansira članarinom i drugim prihodima od vlastitih aktivnosti kao i udjelom JAFIS-a u finansiranju rada i aktivnosti Sekcije.

Planirani prihodi i rashodi Sekcije se utvrđuju finansijskim planom Sekcije, kao dijelom finansijskog plana JAFIS-a.

Član 33.

Prihodi i rashodi Sekcije se evidentiraju i analitički iskazuju u poslovnim knjigama JAFIS-a
Rad sekcije nadzire Nadzorni odbor JAFIS-a.

 

XII – PRESTANAK SEKCIJE

 

Član 34.

Sekcija prestaje odlukom Skupštine Sekcije ili odlukom Skupštine JAFIS-a.

 

XIII – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 35.

Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.


Član 36.

Ova Pravila, kao i sve njihove naknadne izmjene i dopune, potvrđuje Skupština JAFIS-a na prvoj narednoj sjednici.

 

 

Neum, 27. 05. 2006. godine 

Predsjedavajući Skupštine

   kodeks
  pravila
  pristupnica
     

 

Copyright © 2005, Jafis