Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH
početna
6 Međunarodni simpozij
program simpozija
sadržaj priručnika
Sekcije Jafis-a
porezni savjetnici
interni revizori
menadžeri javnih nabavki

 

PLENUM:
1. Reforma računovodstva i revizije u BiH (mr Ljerka Marić)
2. Porezna reforma u BiH (dr Jusuf Kumalić)
3. Reforma javnog sektora u BiH (dr Izet Žigić)
4. Komunalne djelatnosti u BiH: pravci razvoja (Zlatko Petrović)
5. Suvremeni financijski benchmarking (prof. dr Silvije Orsag)
6. Dionička i menadžment kultura korištenja računovodstva (prof. dr Danimir Gulin)


1. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI I REVIZIJSKI STANDARDI
moderator: doc. dr Meliha Bašić

- Aktualni trenutak i predstojeće aktivnosti reforme računovodstva i revizije u BiH (Milan Dmitrović)
- Prelazak na integralnu primjenu međunarodnih računovodstvenih i revizijskih standarda u BiH (Safet Proho)
- Pozicije nematerijalne aktive: priznavanje, vrednovanje i prezentacija (doc. dr Meliha Bašić)
- Računovodstvo pripajanja i akvizicija po MSFI 3 (prof. dr Danimir Gulin)
- Revalorizacija stalnih sredstava na fer vrijednost po MRS / MSFI (mr Saša Tvrtković)
- Iskustva i rezultati prelaska na primjenu MRS / MSFI u Srbiji (Milenko Andžić)
- Kontinuirano obrazovanje revizora (prof. dr Ivo Spremić)


2. POREZI
moderator: Milan Dmitrović

- Pripreme za početak primjene PDV-a
- Porez na dobit (stanje i perspektive)
- Porez na dohodak (stanje i perspektive)
- Porezni nadzor i porezno savjetovanje
- Pripreme Uprave za indirektno oporezivanje BiH za početak primjene PDV-a (Uprava za indirektno oporezivanje BiH)
- Osnovna obilježja i očekivane konsekvence početka primjene Zakona o PDV u BiH (Milan Dmitrović)
- Koliko je ekonomija BiH spremna za PDV? (prof. dr Izudin Kešetović)
- Kako se mogu i trebaju koristiti iskustva drugih zemalja pri uvođenju i početku primjene PDV-a? (mr Aleksandar Stojanović)
- Početna iskustva, problemi i rezultati primjene PDV-a u Srbiji (Ljilja Simić)
- Finansijske pripreme pred početak primjene PDV-a (dr Željko Rička)
- Mogući problemi u primjeni nekih odredbi Zakona o PDV u BiH (Dragan Rudan)
- Mjesto oporezivanja usluga po Zakonu o PDV u BiH (Zdravka Barac)
- Okvirna rješenja novog sistema poreza na dohodak i dobit (Mahir Džafić)
- Perspektive jedinstvenog sistema poreza na dobit i dohodak u BiH (Federalno ministarstvo finansija)
- Perspektive sistema akciza/trošarina u BiH (Mirsada Ćurčić-Selimović)
- Značaj poreskog savjetovanja za uspješnu implementaciju poreskih reformi u BiH (Anita Šmitran-Jotić)


3. RESTRUKTURIRANJE JAVNOG SEKTORA
moderator: prof. dr Milić Simić

- Uticaj javnog duga na makroekonomsku stabilnost BiH (dr Jusuf Kumalić)
- Strukturalne reforme kreditima Svjetske banke (Đinita Fočo)
- Usklađivanje statusa javnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima (Kasema Ćatović)
- Javno dobro (prof. dr Milić Simić)
- Prva praktična iskustva u primjeni Zakona o javnim nabavkama u BiH (Mehmedalija Huremović i dr Željko Rička)
- Europski standardi uspostave i funkcioniranja sustava internog nadzora i interne revizije u javnom sektoru (mr Davor Vašiček)
- Uloga sustava internih kontrola i interne revizije u planiranju i izvršenju proračuna / financijskog plana subjekata javnog sektora (prof. dr Vesna Vašiček)
- Raspodjela javnih prihoda u BiH u sistemu jedinstvenog računa (Ranko Šakota)
- Budžetiranje u praksi zemalja članica Europske unije (mr Ljiljana Šimunović)
- Državna revizija korisnika budžeta u BiH (Dragan Kulina)
- Položaj javnog sektora u sistemu PDV-a (mr Aleksandar Stojanović)


4. INTERNA REVIZIJA
moderator: prof. dr Lajoš Žager

- Metode i tehnike interne revizije (doc. dr Boris Tušek)
- Interna revizija kao podrška korporativnom upravljanju (prof. dr Lajoš Žager)
- Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (mr Ibrahim Okanović)
- Interna revizija proračunskih korisnika (Ured za reviziju FBiH)
- Funkcionisanje sistema internih kontrola (mr Mile Stanišić)
- Interna revizija i zaštita informacijskog sustava (Amra Alagić)
- Interne kontrole u obračunu plaća i doprinosa (Ured za reviziju FBiH)
- Uloga interne revizije u sprječavanju prevara u bankama (Enisa Rovčanin)
- Indikatori neovisnosti revizora (Miroslav Žikić)
- Položaj interne revizije u BiH (Ured za reviziju FBiH)

5. OSIGURANJE

- Mjesto i uloga osiguravajućih društava u zdravstvenom osiguranju (Hamid Milak)
- Upravljanje premijskom rezervom životnog osiguranja (doc. dr Željko Šain)
- Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 4 – Ugovori o osiguranju (Vice Babir)
- Osnovne značajke novog Zakona o osiguranju (Sarajevo Osiguranje; Croatia)

 

6. BANKARSTVO I TRŽIŠTE KAPITALA
moderator: prof. dr Mirko Puljić

- Uloga Komisije za vrijednosne papire u nadzoru primarnog i sekundarnog tržišta kapitala (Davor Žilić)
- Prva kotacija, prednosti i/ili nedostaci (Edib Bašić)
- Transformacija fondova (prof. dr Mirko Puljić)
- Internet bankarstvo i korištenje interneta u platnom prometu (mr Dragan Kovačević)
- Faktoring kao vid naplate potraživanja (prof. dr Veljko Trivun)
- Nova regulacija u superviziji banaka (mr Anka Musa)
- Kreditni rizik i upravljanje kreditnim portfoliom (mr Ankica Kolobarić)
- Mikrokreditne organizacije kao podloga razvoju poduzetništva (Mirzet Ribić)

 

7. IT U RAČUNOVODSTVU
moderator: doc. dr Mario Spremić

- E-tehnologije kao podrška upravljanju resursima (Dubravka Vukadin)
- Računovodstveni software i e-business (Nedim Pašić)
- Upravljanje rizicima elektroničkog poslovanja (doc. dr Mario Spremić)
- Elektronsko plaćanje i elektronski potpis (Amra Salihović)

 

PLENUM: ZAKLJUČAK SIMPOZIJA

  aktualno

VI MEĐUNARODNI SIMPOZIJU

RAČUNOVODSTVENA, POREZNA I REFORMA JAVNOG SEKTORA

  marketing
 

Pristupnica za članstvo u Jafis-u

 

Copyright © 2005, Jafis