Envera Šehovića 14, Sarajevo, BiH
početna
6 Međunarodni simpozij
program simpozija
sadržaj priručnika
Sekcije Jafis-a
porezni savjetnici
interni revizori
menadžeri javnih nabavki

 


Osnivačka skupština Sekcije internih revizora Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS, na konstituirajućoj sjednici održanoj u Neumu dana 26. 05. 2005. godine, d o n o s i

 

P R A V I L A

SEKCIJE INTERNIH REVIZORA "JAFIS"

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilima Sekcije internih revizora Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS (u daljem tekstu: Pravila) uređuju se:

- naziv i sjedište Sekcije;

- područje djelovanja Sekcije;

- predstavljanje Sekcije

- ciljevi i zadaci Sekcije;

- djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci Sekcije;

- ostvarivanje javnosti rada Sekcije;

- članstvo i članarina u Sekciji;

- prava i obveze članova Sekcije;

- tijela Sekcije, njihov sastav, ovlaštenja, način odlučivanja, uvjeti i način izbora, trajanje mandata te odgovornost članova;

- finansiranje Sekcije;

- prestanak Sekcije;

- završne odredbe.

 

Član 2.

Sekcija je oblik dobrovoljnog, nevladinog, nepolitičkog i neprofitnog udruživanja i saradnje stručnjaka koji se bave internom revizijom, koji se podvrgavanju odredbama ovih Pravila radi unapređenja, promoviranja i zaštite zajedničkih strukovnih interesa i ciljeva.

Sekcija nema pravnu samostalnost a osniva se i djeluje u okviru Udruženja/Udruge računovođa, revizora, poreznih savjetnika i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine JAFIS (u daljem tekstu: JAFIS).

 

II – NAZIV I SJEDIŠTE SEKCIJE

 

Član 3.

Puni naziv Sekcije glasi: Udruženje/Udruga JAFIS, Sekcija internih revizora.
Skraćeni naziv Sekcije je: Sekcija internih revizora JAFIS.
Sjedište Sekcije je u Sarajevu, ul. Envera Šehovića br. 14.

 

Član 4.

Sekcija ima pečat. Pečat Sekcije je okruglog oblika, sa natpisom: Sekcija internih revizora JAFIS Sarajevo.

 

III – PODRUČJE DJELOVANJA SEKCIJE

 

Član 5.

Sekcija djeluje na području Bosne i Hercegovine.
Sekcija će se povezivati i sarađivati sa sličnim sekcijama, udruženjima, organizacijama i inicijativama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, rukovodeći se ciljevima Sekcije i načelima utvrđenim ovim Pravilima.

 

IV – PREDSTAVLJANJE SEKCIJE

 

Član 6.

Sekciju predstavlja predsjednik Sekcije.

Predsjednik Sekcije je dužan postupati prema odlukama i zaključcima ostalih tijela Sekcije, kao i u skladu sa relevantnim odlukama JAFIS-a.

 

V – CILJEVI I ZADACI CEKCIJE

 

Član 7.

Ciljevi i zadaci Sekcije su:
- povezivanje i saradnja stručnjaka koji rade na području interne revizije i drugim povezanim područjima;

- izrada standarda interne revizije, uz poštovanje i prihvatanje opredjeljenja i načela Međunarodnih standarda interne revizije;

- izrada Kodeksa etičkih načela internih revizora, uz poštovanje i prihvatanje Međunarodnih etičkih načela internih revizora;

- organiziranje edukacije i ispita za sticanje zvanja ovlaštenih internih revizora, u suradnji sa supervizorom iz međunarodnog Instituta internih revizora;

- organiziranje savjetovanja i drugih stručnih skupova na teme iz oblasti interne revizije i drugih povezanih područja;

- izdavanje stručnih publikacija;

- praćenje objavljenih članaka i studija vezanih za profesiju internih revizora;

- drugi vidovi razvoja i promoviranja značaja i ugleda struke internih revizora.

 

VI – DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I ZADACI

 

Član 8.

Ciljeve i zadatke iz člana 7. ovih Pravila Sekcija ostvaruje:

- organiziranjem stručnog usavršavanja za svoje članove (predavanja, seminari, savjetovanja, radionice i dr. oblici obuke i usavršavanja);

- razmjenom iskustava u praktičnoj primjeni pojedinih stručnih pitanja;

- kontaktima i saradnjom sa nadležnim organima, tijelima, organizacijama i inicijativama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, po svim pitanjima unapređenja, razvoja i zaštite struke interne revizije;

- organiziranjem i provođenjem drugih društvenih aktivnosti koje doprinose razvoju, unapređenju i zaštiti struke interne revizije.

 

VII – OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 9.

Djelovanje Sekcije je javno.
Sekcija o svom radu obavještava svoje članove na sjednicama tijela Sekcije i na druge pogodne načine.

 

Član 10.

Sjednice tijela Sekcije su otvorene za javnost.
Javnost se, samo iznimno, može isključiti sa sjednica tijela Sekcije:
- kada se na sjednici raspravlja o pitanjima koja su poslovna tajna;
- kad se to zbog posebno važnih razloga odluči na samoj sjednici tijela Sekcije.

 

VIII – ČLANSTVO I ČLANARINA U SEKCIJI

 

Član 11.

Član Sekcije može biti svaki poslovno sposoban državljanin Bosne i Hercegovine koji je stručnjak interne revizije ili se bavi poslovima koji su u vezi s internom revizijom, koji podržava ciljeve Sekcije i prihvata odredbe ovih Pravila.|
Članstvo u Sekciji se stiče potpisivanjem pristupnice Sekciji.|
Članstvo u Sekciji podrazumijeva prethodno članstvo u JAFIS-u.|
Član Sekcije može biti i pravna osoba sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, preko svog predstavnika u Sekciji kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Član 12.

Sekcija vodi evidenciju svojih članova.
Sekcija izdaje članske iskaznice svojim članovima.

 

Član 13.

Članovi Sekcije plaćaju godišnju članarinu.
Visinu i način plaćanja članarine određuje Izvršni odbor Sekcije.

 

IX – PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

 

Član 14.

Članovi Sekcije imaju pravo i obavezu:

- da sudjeluju u radu Sekcije;

- da se pridržavaju ovih Pravila i drugih općih i posebnih akata Sekcije;

- da se u svim svojim profesionalnim aktivnostima pridržavaju profesionalnih standarda i etičkih načela interne revizije;

- da biraju i budu birani u tijela Sekcije;

- da čuvaju ugled Sekcije;

- da plaćaju članarinu.

 

Član 15

Članstvo u Sekciji prestaje:

- isključivom odlukom Izvršnog odbora zbog nepridržavanja odredbi ovih Pravila i drugih akata Sekcije, kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Sekcije;

- smrću člana, odnosno prestankom pravne osobe;

- neplaćanjem članarine protekom tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena.

 

X – TIJELA SEKCIJE

 

Član 16.

Tijela Sekcije su:

Skupština

Predsjednik Sekcije

Izvršni odbor

 

1. Skupština

Član 17.

Skupština je najviše tijelo Sekcije.
Skupštinu čine svi članovi Sekcije.

 

Član 18.

Skupština razmatra pitanja koja su od zajedničkog interesa za sve članove, kao i druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor. O tim pitanjima Skupština zauzima stavove, donosi zaključke, smjernice i odluke.

 

Član 19.

Skupština zasjeda redovno i vanredno.
Redovno zasjedanje Skupštine je svake dvije godine.
Skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 15 dana prije održavanja.
Odluka o sazivu Skupštine sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

 

Član 20.

Vanredno zasjedanje Skupštine saziva Izvršni odbor na zahtjev najmanje jedne trećine članova Sekcije. Ako Ivršni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, sazvat će je predlagači. Na vanrednom zasjedanju Skupštine se raspravlja, zauzimaju stavovi i donose zaključci smjernice i odluke isključivo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

 

Član 21.

Na Skupštinu se pozivaju i predsjednik i članovi Upravnog odbora JAFIS-a.
Na Skupštinu se mogu pozvati i i druge osobe, bez prava glasa.

 

Član 22.

Skupština pravovaljano odlučuje kada je prisutna natpolovična većina svih članova.
Ako Skupštini nije prisutna natpolovična većina, Skupština se odgađa za 30 minuta. Nakon toga, Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna jedna četvrtina članova.

 

Član 23.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Način glasanja se utvrđuje na početku rada Skupštine.

 

Član 24.

Skupština na redovnom zasjedanju:

- utvrđuje smjernice za rad Sekcije;

- usvaja Pravila Sekcije;

- usvaja Kodeks etičkih načela;

- bira predsjednika Sekcije;

- bira i razrješava članove Izvršnog odbora;

- raspravlja o izvještaju i ocjenjuje rad predsjednika i Izvršnog odbora;

- rješava o žalbama članova na odluke Izvršnog odbora;

- odlučuje o drugim pitanjima od naročitog značaja za ciljeve, zadatke, potrebe i interese Sekcije i njenih članova.

 

2. Predsjednik Sekcije

Član 25.

Predsjednik predstavlja Sekciju u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Predsjednik Sekcije ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

 

Član 26.

Mandat predsjednika Sekacije traje četiri godine i može se ponavljati.

 

Član 27.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Sekcije i Skupštini JAFIS-a.
Predsjednik izvještava Skupštinu Sekcije i Skupštinu JAFIS-a o radu Sekcije.

 

3. Izvršni odbor

Član 28.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine i najviši organ upravljanja Sekcijom između dvije sjednice Skupštine. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Član 29.

Izvršni odbor čine predsjednik i šest članova, koji ravnopravno predstavljaju oblasti: a) privreda; b) banke i finansijske institucije; c) javni sektor.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i može se ponavljati.

 

Član 30.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik.
Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

 

Član 31.

Izvršni odbor:

- donosi program rada i financijski plan Sekcije, kao dio programa rada i financijskog plana JAFIS-a, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora JAFIS-a;

- priprema i saziva Skupštinu;

- predlaže Pravila i druge akte Sekcije, kao i njihove izmjene i dopune;

- odlučuje o načinu provođenja programa rada i financijskog plana Sekcije;

- vrši nadzor nad provođenjem programa rada i financijskog plana Sekcije;

- utvrđuje interni izvještaj o radu Sekcije i raspravlja o rezultatima;

- osniva komisije i odbore za pojedine oblike aktivnosti;

- odlučuje o drugim pitanjima o radau Sekcije.

 

XI – FINANSIRANJE SEKCIJE

 

Član 32.

Sekcija se finansira članarinom i drugim prihodima od vlastitih aktivnosti, kao i udjelom JAFIS-a u finansiranju rada i aktivnosti Sekcije.
Planirani prihodi i rashodi Sekcije se utvrđuju finansijskim planom Sekcije, kao dijelom finansijskog plana JAFIS-a.

 

Član 33.

Prihodi i rashodi Sekcije se evidentiraju i analitički iskazuju u poslovnim knjigama JAFIS-a.
Rad Sekcije nadzire Nadzorni odbor JAFIS-a.

 

XII - PRESTANAK SEKCIJE 

Član 34.

Sekcija prestaje odlukom Skupštine Sekcije ili odlukom Skupštine JAFIS-a.

 

XIII – ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 35.

Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

 

Član 36.

Ova Pravila, kao i sve njihove naknadne izmjene i dopune, potvrđuje Skupština JAFIS-a na prvoj narednoj sjednici.

 

Neum, 26. 05. 2006. godine 
Predsjedavajući Skupštine

 

 

 

 
  kodeks
  pravila
  pristupnica
     

 

Copyright © 2005, Jafis